AVDELNINGAR

VIRTUS

Målgrupp: Colosseum Behandling arbetar med ungdomar från hela landet som har mångsidig problematik, Avdelning Virtus har spjutkompetens för att huvudsakligen ta emot ungdomar som uppvisat sexuella beteendeproblem i kombination med kriminalitet och/eller missbruk samt diagnoser. Ungdomen skall ha uppvisat attityder samt beteenden som stödjer sexuella övergrepp, varit sexuellt utåtagerande, tidigare blivit dömd för snarlika brott men ej fått adekvat behandling, eller i utslussfas från slutenvård. 

Då problematiken sällan kommer på egen hand, har vi förmåga, ambition, kunskap och erfarenhet från tidigare låst behandling inom övergrepsspecifikt arbete att behandla ungdomar med mild till avancerad eller långvarig kriminalitet eller missbruk av narkotika. Pojkarna skall vara 15–19 år vid inskrivningstillfället, hela behandlingen är individanpassat utifrån ungdomens problematik. En placering på behandlingshemmet kan avse akutplacering, behandling, utredning och skydd.

INVDIVIDANPASSAD BEHANDLING

 

Allt är anpassat utifrån individen

Därför skräddarsyr vi på Colosseum Behandling allt i kring våra ungdomar. Detta är möjligt då vi har en mycket erfaren personalgrupp, evidensbaserade utrednings- och behandlingsinsatser, samt hög personaltäthet. Att bygga människor från grunden, med befintliga och nya verktyg, då kan ingenting lämnas åt slumpen. Vardagen har mycket hög grad av struktur initialt för ungdomen, och med vår basutredning inventerar vi ungdomens styrkor, svagheter, historik och befintliga verktyg och kunskaper. Hos oss börjar en grundläggande och livsförändrande förändringsprocess. 
Vid behov så kan en fördjupad utredning av ungdomen genomföras tillsammans med vår psykolog och utredningsteam, detta för att få en tydlig bild av ungdomens situation, problematik eller eventuella diagnoser. Vid behov kan även psykiatriker och sjuksköterska involveras. Vi använder oss bl.a av riskbedömningsverktygen ERASOR och SAVRY för att kartlägga ungdomen. Vi kan även revidera redan befintliga ERASOR eller SAVRY bedömningar.