AVDELNINGAR

VIRTUS

Målgrupp: Colosseum Behandling arbetar med ungdomar från hela landet som har mångsidig problematik, Avdelning Virtus har spjutkompetens för att huvudsakligen ta emot ungdomar som uppvisat sexuella beteendeproblem i kombination med kriminalitet och/eller missbruk samt diagnoser. Ungdomen skall ha uppvisat attityder samt beteenden som stödjer sexuella övergrepp, varit sexuellt utåtagerande, tidigare blivit dömd för snarlika brott men ej fått adekvat behandling, eller i utslussfas från slutenvård. 

Då problematiken sällan kommer på egen hand, har vi förmåga, ambition, kunskap och erfarenhet från tidigare låst behandling inom övergrepsspecifikt arbete att behandla ungdomar med mild till avancerad eller långvarig kriminalitet eller missbruk av narkotika. Pojkarna skall vara 15–19 år vid inskrivningstillfället, hela behandlingen är individanpassat utifrån ungdomens problematik. En placering på behandlingshemmet kan avse akutplacering, behandling, utredning och skydd.

INVDIVIDANPASSAD BEHANDLING

 

Allt är anpassat utifrån individen

Därför skräddarsyr vi på Colosseum Behandling allt i kring våra ungdomar. Detta är möjligt då vi har en mycket erfaren personalgrupp, evidensbaserade utrednings- och behandlingsinsatser, samt hög personaltäthet. Att bygga människor från grunden, med befintliga och nya verktyg, då kan ingenting lämnas åt slumpen. Vardagen har mycket hög grad av struktur initialt för ungdomen, och med vår basutredning inventerar vi ungdomens styrkor, svagheter, historik och befintliga verktyg och kunskaper. Hos oss börjar en grundläggande och livsförändrande förändringsprocess. 
Vid behov så kan en fördjupad utredning av ungdomen genomföras tillsammans med vår psykolog och utredningsteam, detta för att få en tydlig bild av ungdomens situation, problematik eller eventuella diagnoser. Vid behov kan även psykiatriker och sjuksköterska involveras. Vi använder oss bl.a av riskbedömningsverktygen ERASOR och SAVRY för att kartlägga ungdomen. Vi kan även revidera redan befintliga ERASOR eller SAVRY bedömningar.

Nivå1 – INSIKTS- OCH UTREDNINGSPROCESSEN

Under den första nivån får ungdomen lära känna sig själv i vår stillsamma och trygga miljö. Ungdomen får frekventa behandlingsinsatser, personal som alltid finns nära tillhands och en tydlig och trygg struktur för att ge ungdomen en möjlighet att landa och påbörja en insiktsprocess. Utan vuxna i sin närhet kan ofta en sådan process vara svår. Därför har vi extra hög personaltäthet samt resurser initialt för ungdomen, men även andra verktyg såsom Aktiv Sorgebearbetning. Under denna nivå får ungdomen tid att skapa relationer med personalen som sedan ger oss förutsättningen att lägga upp hur den övriga behandlingstiden kommer att se ut. Det viktiga i den här nivån är att göra ungdomen mottaglig för behandling, och utreda behov, här får även ungdomen en grundutredning som ingår i dygnskostnaden men vid behov tillämpas en mer avancerad utredning. I vår filosofi så är det sociala arbetet av våra behandlingsassistenter som skapar detta. Det är inget filmmaraton framför TV:n, TV-spelande, eller annat för att undvika att ta tag i sig själv, utan var dag i det här stadiet är viktigt att ingen tid får gå till spillo.

Nivå2 – UPPBYGGNADSPROCESSEN.

När ungdomen är mottaglig och har insikt i sin problematik, påbörjas det riktiga förändringsarbetet. Här påbörjas våra mer krävande behandlingsinsatser som är skräddarsydda för ungdomen och genomförs initialt enskilt med personal för att göra ungdomen trygg i situationen. 

Vi använder oss av: 
– ART – Aggression Replacement Therapy 
– KRIM-programmet 
– ÅP – Återfallsprevention 
– Övergreppsspecifik Samtalsbehandling 
– Sex och samlevnad, Sexualkunskap 
– KBT/DBT invidualterapi inriktning missbruk/övergrepp 
– Sorgebearbetning 
– Colosseum ADL 
– Mindfulness 
– Yoga 
– Aktiv fritid (strukturerad idrott/frilufts/fysträning.) 

Samtlig personal är utbildade inom MI och lågaffektivt bemötande, det är med dessa verktyg vår personal använder sig utav i behandlingen och det sociala samspelet 

Att fysisk aktivitet av olika slag är bra för välmående är både välbeprövat och evidensbaserat. Därför ser vi det som en självklar del för ungdomen i behandlingssyfte. Därför är idrott schemalagd och genomförs i idrottshall två gånger i veckan, och simning en gång i veckan. Utöver detta har Colosseum avtal med lokala gym för styrketräning, och en personalstyrka med stor erfarenhet inom idrott och hälsa som stöttar och strukturerar fysträningen för ungdomarna. Även Medveten Närvaro (mindfullness) och Yoga är schemalagt på morgonen, för både personal och ungdomar. 

Under Uppbyggnadsprocessen får ungdomen lära känna sig själv mer, här handlar det mycket om självinsikt, självrespekt, öppenhet och skapa hållbara rutiner för ungdomen. Ungdomar är målmedvetna, men när ungdomen inte har ett mål får behandlingen ingen verkan, därför är det viktigt för oss att just arbeta med vad ungdomen har för mål och då tillsammans med behandlingshemmet komma fram till tydliga, realistiska mål för att hålla motivationen igång. Här får ungdomen stöd att skapa sunda relationer, samt påbörjar nätverksarbetet och planeringen framöver för ungdomen, åter igen ligger stor fokus på individen, hans nätverk och hans egna förutsättningar.

Nivå 3 – SJÄLVUTVECKLINGSPROCESSEN

I den här nivån har ungdomen börjat bli mer självgående, har med stöd skapat egna intressen och är i en nivå där intressen och struktur är rutin. Ungdomen är själv med och utformar sin vardag och sitt schema, behandlingsinsatserna är schemalagda men utöver dem så har ungdomen stor del i att utforma vardagen på ett strukturerat sätt. Colosseum kommer även att erbjuda mer avancerat friluftsliv för att vidga ungdomens syn på livet. Även i den här nivån kommer ungdomen introduceras till samhället i större grad där vi på Colosseum erbjuder alla våra ungdomar praktikplatser i syfte att dels testa och träna sociala färdigheter och dels ge ungdomen arbetslivserfarenhet samt en start till ett CV. Ungdomar som går i skolan har studiestöd på boendet av legitimerade lärare. Vid hjälper även ungdomar vid behov att ta körkort. Även andra utbildningar som kan vara relevanta för ungdomen hjälper vi till med, allt för att ge ungdomen optimala förutsättningar efter behandlingen hos oss.

Nivå 4 – VIDMAKTHÅLLANDEPROCESSEN

Den fjärde nivån, i slutet av behandlingstiden. Här läggs stort fokus på att slussa ut ungdomen enligt vårdplanen, är det i ungdomens vårdplan att han skall flytta hem till familjen efter behandlingen så kommer ungdomen att åka på frekventa hemresor för att dels öva på de färdigheter ungdomen har, men samtidigt ha en trygg och säker miljö att kunna falla tillbaka till. I ett tidigare skede har hemträningar gjorts med och utan personal. Nätverksarbetet genomsyrar alla nivåer och vi har erfaren och kompetent personal som fungerar som stöd för både familj och ungdomen eller dit ungdomen går vidare. Kontaktpersonen och föreståndare är de huvudsakliga aktörerna i familjearbetet. Men även behandlingsteamet kan involveras och skräddarsydda insatser kan samordnas tillsammans med Colosseum, socialtjänsten och familjen. 

I andra fall är ungdomen tänkt att flytta till eget boende efter tiden hos oss, så är Colosseum Behandling behjälpliga i införskaffandet av träningslägenheter och utslussboende och personal finns alltid nära till hands. Även om ungdomen styr sin vardag, tränar sociala färdigheter, så har Colosseum den unika möjligheten att kunna tillgodose fortsatt behandling i samtliga nivåer och jobba vidare med till exempel struljournaler även om ungdomen bor i lägenhet. Här läggs stor tyngd på att ungdomen skall ha verktyg att själv kunna planera sin vardag, hålla en budget, ha en meningsfull sysselsättning, ha ett prosocialt nätverk och en aktiv fritid. Det finns behandlingsassistenter att tillgå dygnets alla timmar i hela vår vårdkedja.